Política de Privacidade

1. INFORMACIÓN PARA O USUARIO

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?

O COLEXIO DIVINO SALVADOR, S.L. é o RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais do USUARIO e infórmalle de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).

Para que tratamos os teus datos persoais e por que o facemos?

Segundo o formulario onde obtivésemos os seus datos persoais, tratarémolos de maneira confidencial para alcanzar os seguintes fins:

No formulario Contacto:

   • Dar resposta ás consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición na páxina web do responsable (polo interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR).
   • Realizar análises estatísticas e estudos de mercado (polo interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR).

Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?

Conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou existan
prescricións legais que ditaminen a súa custodia e cando xa non sexa necesario para iso, suprimiranse
con medidas de seguridade adecuadas para garantir a anonimización dos datos ou a destrución total
dos mesmos.

A quen facilitamos os seus datos persoais?

Non está prevista ningunha comunicación de datos persoais a terceiros salvo, se fose necesario para o
desenvolvemento e execución das finalidades do tratamento, aos nosos provedores de servizos relacionados
con comunicacións, cos cales o RESPONSABLE ten subscritos os contratos de confidencialidade e de encargado
de tratamento esixidos pola normativa vixente de privacidade.

Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten ao USUARIO son:

   • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
   • Dereito de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos, e de limitación ou oposición ao seu tratamento.
   • Dereito a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

COLEXIO DIVINO SALVADOR, S.L. Estr. DO VAO, 49 – 36330 VIGO (Pontevedra).

E-mail: info@divinosalvador.com

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os USUARIOS, mediante a marcación das casas correspondentes e a entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O USUARIO garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao USUARIO. No caso de que non se faciliten todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está a cumprir con todas as disposicións das normativas GDPR e LOPDGDD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos USUARIOS e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.

Para máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirte ao RESPONSABLE a través de COLEXIO DIVINO SALVADOR, S.L.. Estr. DO VAO, 49 – 36330 VIGO (Pontevedra). E-mail: info@divinosalvador.com. Datos de contacto do delegado de protección de datos: Praza da Independencia, 2 – 1º D, 36211 Vigo – ofinemu@ofinemu.com