PROXECTO EDUCATIVO

Documento do Centro que define o modelo de xestión organizativa e pedagóxica. Partindo das necesidades educativas específicas dos alumnos e tendo en conta as características da contorna escolar e as do propio centro. O PEC fixa os obxectivos, prioridades e procedementos de actuación da comunidade escolar.

Contexto e contorna do Centro

A maior parte dos alumnos matriculados no Colexio Divino Salvador son rapac@s da zona de influencia do centro, así como das parroquias limítrofes, xa que Coruxo está a ser absorvido polo centro urbano de Vigo. As edificacións xorden por todas partes e a poboación escolar é alta. A pesar de que o centro está situado nunha das zonas máis fermosas de Vigo e de gran futuro, condiciónelas socio-económicas son desfavorables. Dun estudo socio-económico feito polo colexio e tomando como factores: os estudos realizados polos pais/nais, a ocupación ou profesión, a situación laboral e a media anual de ingresos por familia, dinos que en gran parte a clase social é media/baixa. Gran parte dos pais son obreiros de pequenas industrias, mariñeiros, agricultores ou con pequenas empresas familiares.

Plan de Convivencia do Centro

En canto á análise xeral dá realidade, remitimos ao Proxecto Educativo do Centro, onde detállase o contexto sociocultural do centro: a súa historia, estrutura, situación, ambiente familiar e un estudo xeral do perfil do alumnado. Por outra banda, a análise dá realidade dá convivencia non noso centro constará de tres partes.

En primeiro lugar, recolleremos unha síntese dá valoración sobre ou estado dá convivencia realizada polo profesorado do centro. Nun segundo momento, recolleremos as situacións que segundo este análise parécennos máis preocupantes. E por último avaliaremos as medidas de actuación empregadas e analizaremos vos seus resultados.

Tedes toda a información ao completo reflexada no noso Documento de Convivencia.

Notas de Identidade: IDEARIO

Somos un centro con máis de 40 anos de traxectoria educativa e caracterízanos o trato próximo coas familias. Temos un carácter social e aberto, sen descriminación de ningún tipo, á libre elección dos pais/nais, á vez que se ofrece como servizo a Coruxo e a concellos próximos para o seu desenvolvemento social e cultural. Os obxectivos do noso labor educativo fundaméntanse principalmente nos seguintes principios ideolóxicos:

– Ser ante todo persoas, mediante unha educación nos valores da liberdade, responsabilidade, sacrificio e compromiso social na súa proxección ante a vida.
– Ser participantes duns valores democráticos de tolerancia, xustiza, solidariedade e participación crítica dentro dunha sociedade plural e en continuo cambio que esixe un constante esforzo de adaptación.
– Respecto e fomento dos valores, formas de vida e tradicións da nosa cultura galega.

""

Obxectivos Xerais do Centro

– Comprometer aos pais para que participen no proceso educativo dos seus fillos: Ampliando o número de sesións de atención aos pais, sobre todo na ESO (3 períodos).
– Promover e inculcar unha boa educación para a saúde e para a mellora ambiental da nosa contorna.
– Potenciar a comunicación e expresión oral e escrita.
– Fomentar a expresión artística e corporal dos nosos alumnos.
– Achegar ao alumno á realidade social, cultural e produtiva da súa contorna.
– Coidar a orde e o silencio nas entradas e saídas dos edificios.
– Maior aproveitamento dos recursos humanos.
– Mellorar a aprendizaxe dos alumnos con algún tipo de necesidade educativa especial.
– Concienciar aos noso alumnado de que o estudo non é unha obrigación, si non un privilexio.